: Inicio » Educación y Salud, Portada » Període de matriculació dels nous alumnes en els col·legis de l’Olleria

 

Ajuntament de l’Olleria, 18 de maig de 2017

Ahir es va celebrar, a l’Aula Taller del Centre Social, la reunió informativa per a les famílies que comencen la Educació Infantil als centre d’Educació Infantil i Primària, és a dir, els nascuts/des a l’any 2014. Amb una nombrosa assistència de pares i mares es va donar informació respecte del procediment a seguir per a la matriculació dels nous alumnes i, per part de les Directores dels CEIPS d’Educació Infantil i Primària Isabel la Catòlica i M. Sanchis Guarner es va informar de les respectives ofertes educatives dels seus centres.

Per a dur a terme el procediment de matriculació cal tindre en compte la següent informació:

MATRICULACIÓ ESCOLAR 2017/18

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

del 22 al 29 de maig de 2017

A la secretaria del centre escollit en primer lloc

 

-      C.E.I.P. M. Sanchis Guarner: dilluns i dimecres, de 15 a 16,30 hores i divendres de 9 a 11 hores.

-      C.E.I.P. Isabel la Catòlica: de dilluns a divendres de 15 a 16,30 hores.

OBLIGATORI PER A TOTS/ES:

 a) Imprès de sol·licitud d’admissió degudament complimentat i signat pel pare, mare o tutor/a legal (un únic imprès a un únic centre assenyalant tres opcions).

Aquesta Sol·licitud es pot omplir telemàticament a: www.ceice.gva.es (banner Admissió Alumnat). Una volta complimentada s’ha d’imprimir i entregar en el centre de primera elecció.

 b) Fotocopia de les pàgines del llibre de família on figuren tots els membres de la unitat familiar.

 c) Informe de Salut de l’escolar (a emplenar gratuïtament al Centre de Salut).

 d) DNI del pare i mare o tutor/a.

 e) Fotocopia d’un rebut recent d’aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer, en el qual coincidisca el domicili assenyalat a la sol·licitud.

OPCIONAL:

 -      Per l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar serà requisit imprescindible emplenar les dades que figuren en l’annex VI de l’orde de 19 d’abril de 2016 i l’autorització que en esta figura perquè l’administració educativa obtinga confirmació de les dades a través de l’Agència Estatal de l’administració Tributària.

 -      La discapacitat dels alumnes, germans, els seus pares o tutors s’acreditarà per mitjà del corresponent certificat, emès per la Conselleria de Benestar Social

 -      La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa i/o documentació facultativa que acredite l’embaràs de la mare.

© 2017 Portal de L'Olleria digitalcef.com