: Inicio » Economia y Turismo, Portada » L’Olleria inicia les obres del programa de millora de les infraestructures de parcs empresarials

Estes actuacions, subvencionades per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, estan dirigides a la millora de les infraestructures dels parcs empresarials locals El Carrascot i Àsia Trading-Galol.

L’Ajuntament de L’Olleria comença les obres dels programes de millora de les infraestructures de parcs empresarials, subvencionats per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. En concret, les actuacions de millora, modernització i eficiència energètica s’han iniciat en els Polígons Industrials Asia Trading-Galol i el Polígon Industrial El Carrascot.

La subvenció de l’IVACE per als treballs de l’àrea industrial Asia Trading-Galol ha sigut de 131.988,06 euros. L’àrea Àsia Trading no s’ha desenvolupat completament, faltant urbanitzar diverses zones, mentre que l’àrea Galol s’ha executat completament. 

Mitjançant la present intervenció, es pretén realitzar l’ampliació de la instal·lació de circuit tancat de televisió CCTV, connectada a la Policia Local, en zones no controlades actualment per a prevenció de robatoris i abocaments incontrolats; l’ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic en vials que actualment no disposa de il·luminació, com és el camí de Montaverner, que interconnecta el nucli urbà de L’Olleria, amb la C/ Verge dels Dolores i la dotació de canalització per a infraestructures de telecomunicacions que interconnecte el nucli urbà i el polígon.

A l’àrea Àsia Trading, les actuacions són l’ampliació de l’enllumenat públic en la zona d’entrada al polígon, on actualment és inexistent i l’execució d’una via cicle-per als vianants que interconnecte esta àrea industrial, amb el polígon El Carrascot, donant continuïtat al carril ja existent entre el nucli urbà i tots dos polígons. En esta actuació s’inclou la instal·lació d’enllumenat públic, millora de la imatge dels polígons amb zones verdes, senyalística viària i instal·lació de videovigilància CCTV.

Per part del Polígon Industrial El Carrascot, per a la realització dels seus treballs, desenvolupats completament, l’Ajuntament ha rebut una ajuda de 165.033,73 euros. Només s’actua en aquelles zones consolidades (original + fase A), quedant la resta de l’àrea (sector B i C) fora d’esta actuació.

Mitjançant la present intervenció, es pretén realitzar l’ampliació de la instal·lació de circuit tancat de televisió CCTV, connectada a la Policia Local, en zones no controlades actualment, per a prevenció de robatoris i abocaments incontrolats; l’ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic en el nou tram de via cicle-per als vianants que interconnecta diversos polígons i amb el nucli urbà de L’Olleria; la dotació de canalització per a infraestructures de telecomunicacions que interconnecte el polígon Àsia Trading-Galol i el polígon; l’execució d’una via cicle-per als vianants que interconnecte esta àrea industrial, amb el polígon Carrascot, donant continuïtat al carril ja existent entre el nucli urbà i tots dos polígons. En esta actuació s’inclou la instal·lació d’enllumenat públic, millora de la imatge dels polígons amb zones verdes, senyalística viària i instal·lació de videovigilància CCTV. I per últim, l’expropiació de terrenys per a l’ampliació del camí Alfarrasí.

_____________________________________

Estas actuaciones, subvencionadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, están dirigidas a la mejora de las infraestructuras de los parques empresariales locales El Carrascot y Asia Trading-Galol.

El Ayuntamiento de L’Olleria empieza las obras de los programas de mejora de las infraestructuras de parques empresariales, subvencionados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. En concreto, las actuaciones de mejora, modernización y eficiencia energética se han iniciado en los Polígonos Industrials Asia Trading-Galol y el Polígono Industrial El Carrascot.

La subvención de la IVACE para los trabajos del área industrial Asia Trading-Galol ha sido de 131.988,06 euros. EL área Asia Trading no se ha desarrollado completamente, faltando urbanizar varias zonas, mientras que el área Galol se ha ejecutado completamente. 

Mediante la presente intervención, se pretende realizar la ampliación de la instalación de circuito cerrado de televisión CCTV, conectada a la Policía Local, en zonas no controladas actualmente para prevención de robos y vertidos incontrolados; la ampliación de la instalación de alumbrado público en viales que actualmente no dispone de iluminación, como es el camino de Montaverner, que interconecta el casco urbano de L’Olleria, con la C/ Virgen de Dolores y la dotación de canalización para infraestructuras de telecomunicaciones que interconecto el casco urbano y el polígono.

En el área Asia Trading, las actuaciones son la ampliación del alumbrado público en la zona de entrada al polígono, donde actualmente es inexistente y la ejecución de una vía ciclo-peatonal que interconecto esta área industrial, con el polígono El Carrascot, dando continuidad al carril ya existente entre el casco urbano y ambos polígonos. En esta actuación se incluye la instalación de alumbrado público, mejora de la imagen de los polígonos con zonas verdes, señalética viaria e instalación de videovigilancia CCTV.

Por parte del Polígono Industrial El Carrascot, para la realización de sus trabajos, desarrollados completamente, el Ayuntamiento ha recibido una ayuda de 165.033,73 euros. Solo se actúa en aquellas zonas consolidadas (original + fase A), quedando el resto del área (sector B y C) fuera de esta actuación.

Mediante la presente intervención, se pretende realizar la ampliación de la instalación de circuito cerrado de televisión CCTV, conectada a la Policía Local, en zonas no controladas actualmente, para prevención de robos y vertidos incontrolados; la ampliación de la instalación de alumbrado público en el nuevo tramo de vía ciclo-peatonal que interconecta varios polígonos y con el casco urbano de L’Olleria; la dotación de canalización para infraestructuras de telecomunicaciones que interconecto el polígono Asia Trading-Galol y el polígono; la ejecución de una vía ciclo-peatonal que interconecto esta área industrial, con el polígono El Carrascot, dando continuidad al carril ya existente entre el casco urbano y ambos polígonos. En esta actuación se incluye la instalación de alumbrado público, mejora de la imagen de los polígonos con zonas verdes, señalética viaria e instalación de videovigilancia CCTV. Y por último, la expropiación de terrenos para la ampliación del camino Alfarrasí.

© 2023 Portal de L'Olleria digitalcef.com